مسافر گرامی برای تمامی پروازهای خارجی ارایه تست منفی PCR الزامی میباشد.